comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /Curriculum
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
    videoand
    video1

L'empresa

 

Un nou currículum, un nou repte, una nova oportunitat

 

  a classe

 

Els nous plantejaments curriculars suposen un repte, i una oportunitat, per reflexionar sobre les nostres pràctiques pedagògiques, així com per adaptar-les a les noves demandes del Departament d’Ensenyament. Tanmateix, requereixen que posem en pràctica múltiples metodologies i propostes d’aula per fer als nostres alumnes més competents en tots els àmbits. I que siguem capaços de generar una avaluació competencial de qualitat per tal de valorar en els nostres alumnes els nivells d’assoliment de les diferents competències i dimensions que se’ns proposen. En aquest marc l’aprenentatge cooperatiu, les estratègies d’autoavaluació i co-avaluació, les destreses de pensament, el pensament crític, la creativitat o les habilitats digitals esdevenen algunes de les eines més rellevants que hem de fomentar, i avaluar, en els nostres alumnes.

 

diagrama curriculum


Des de edu.dades.cat us oferim formació i assessorament en el disseny de programacions i proves de caràcter competencial per tal de poder avaluar totes les competències i dimensions que ens proposa el Departament d’Ensenyament. Iniciant-nos en la reflexió sobre com ha de ser una activitat o proposta d’aula per ser competencial, així com veure’n exemples i experiències. Continuant en el disseny de programacions d’aula. I generant, finalment, rúbriques competencials per tal d’establir el nivell d’assoliment de cada un dels nostres alumnes. Aquest enfoc pot partir de situacions globals i/o interdisciplinàries o bé centrar-se en els àmbits concrets.


       
d'Acord