comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
    videoand
    video1

L'empresa

 

Formació i Assessorament

fitxes

Ensenyar i aprendre competencialment

 
 
Els nous plantejaments curriculars suposen un repte, i una oportunitat, per reflexionar sobre les nostres pràctiques pedagògiques, així com per adaptar-les a les demandes del Departament d’Educació. Tanmateix, requereixen que posem en pràctica múltiples metodologies i propostes d’aula per fer als nostres alumnes més competents en tots els àmbits. Cal que siguem capaços de generar un ensenyament i aprenentatge competencial i una avaluació de qualitat i coherent amb el que succeeix a les nostres aules. Per fer-ho ens caldran nous instruments d’avaluació. També és imprescindible anar més enllà de l’avaluació acreditativa i instaurar una cultura d’avaluació formativa als nostres centres. En aquest marc, l’aprenentatge cooperatiu, les estratègies d’autoavaluació i co-avaluació, les destreses de pensament, el pensament crític, la creativitat i les habilitats digitals esdevenen algunes de les eines més rellevants que hem de fomentar, i avaluar, en els nostres alumnes. I els mapes competencials, les programacions i la construcció d’instruments d’avaluació han d’ajudar al professorat a crear canvis reals a les nostres escoles i instituts.

infograma

 

Des de edu.dades.cat us oferim formació i assessorament en el disseny de mapes competencials, programacions i instruments d’avaluació. Acompanyem al professorat  en tot el procés, des del disseny de propostes coherents amb cada una de les competències de cada un dels àmbits del currículum, fins a la creació de rúbriques per prendre decisions acreditatives, formatives i formadores.  Aquest enfoc pot partir de situacions globals i/o interdisciplinàries o bé centrar-se en els àmbits concrets.

       
d'Acord